Servisné podmienky

Prosím berte na vedomie, že opravované zariadenie už nebude ako nové. Pri diagnostike/oprave zariadenia môžu vzniknúť menšie nerovnosti, otery, medzierky medzi spojmi. Zodpovedáme voči vám za poskytnutú Servisnú službu/nezáručnú opravu, ale nie za prejavenie skrytej vady na zariadení, ktoré je morálne zastarané, je po páde alebo rozoberané neodborne, poškodené tekutinou alebo iným poškodením. Skrytá chyba môže nenávratne zariadenie poškodiť alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Pre predchádzanie takýchto stavov nám vždy uveďte informácie o stave zariadenia a spôsobe jeho používania. Pred vykonaním opravy zariadenia vám odporúčame, aby ste si uchovali a zálohovali potrebné dáta, ktoré máte uložené v zariadení a preverili, čí nie je vaše zariadenie v záruke poskytovanej predávajúcim. Ste si vedomý, že pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate zákazníckych dát (ako napr. telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivé aplikácie, atd.) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Odporúčame Vám zálohovanie dát pred odovzdaním zariadenia na opravu. Záloha dát je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byt spoplatnená. Nezodpovedáme za stratu SIM kariet a pamäťových kariet ponechaných v zariadení. V rámci poskytovanej služby vykonávame nezáručnú opravu, ktorá v závislosti od záručných podmienok môže znamenať ich porušenie a stratu záruky. Ak nie je zariadenie priamo vašim vlastníctvom, zodpovedáte za súhlas vlastníka s vykonaním Servisnej služby. Pracujeme len so zariadeniami a softvérom, ktorý je autorizovaný a legálny. Inak sme vašu Objednávku oprávnený odmietnuť.

Pre vykonanie Servisnej služby musíme vstúpiť a vykonať zásah do vášho zariadenia, žiadne údaje alebo dáta nebudeme z vášho zariadenia kopírovať alebo uchovávať, ak to nie je výslovne predmetom Servisnej služby. Záručná doba na servisný úkon: 3 mesiace, na náhradný diel: 24 mesiacov a na potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou sa nevzťahuje. V prípade požiadania o vykonanie opravy vzniká medzi Vami ako zákazníkom a spoločnosťou DELUX SERViS s.r.o. zmluvný vzťah na ktorý sa aplikujú ustanovenia o zmluve o úprave a oprave veci v zmysle paragrafu 652 a nasl. Občianskeho zákonníka c. 40/1964 Zb. v platnom znení a zaväzujete sa uhradiť cenu za vykonanú nezáručnú opravu podľa platného Cenníka servisných prác.

Ste si vedomý, že v prípade poskytnutia náhradného zariadenia, ste poskytnuté náhradné zariadenie povinný vrátiť hneď po riadnom vybavení Vašej opravy a od momentu riadneho prevzatia náhradného zariadenia až do jeho odovzdania Preberajúcemu nesiete plnú zodpovednosť za škody spôsobené na náhradnom zariadení.

Po ukončení opravy Vás vždy informujeme o ukončení opravy resp. servisného úkonu, po uplynutí 7 pracovných dní od dňa upozornenia si ako Preberajúci vyhradzujeme právo účtovať Vám ako kupujúcemu skladné 1 EUR/deň/ks. Po šiesach mesiacoch máme právo podľa ustanovenia paragrafu 656 zákona c.40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka vaše zariadenie zlikvidovať alebo predať. Vaše zariadenie Vám bude vydané na základe servisného protokolu. Pri strate alebo nedodaní servisného protokolu Vám môže byt účtovaný poplatok za vystavenie kópie. Ak odmietnete opravu ktorej predchádzalo rozobratie zariadenia alebo rozšírená diagnostika, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 14,99 EUR s DPH za diagnostiku zariadenia.